Cookie beleid vvBergen

De website van vvBergen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 -  Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging vvBergen, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 25 augustus 2015 en is gevestigd te Bergen NH.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 25 augustus 2015.

 

Artikel 2 -  Leden

De vereniging bestaat uit:

 1. pupillen
 2. junioren
 3. senioren
 4. leden van verdienste
 5. ereleden

Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

 

Artikel 3 -  Leden van verdienste, ereleden en waarderingsspelden

 1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
 3. Onder verwijzing naar de oprichting van de vereniging uit de fusie van BSV en vvBerdos is bepaald dat leden van verdienste en ereleden van de beide fusieverenigingen hun status behouden zoals in art. 3.2 omschreven. 
 4. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Het bestuur kan besluiten tot het toekennen van waarderingsspelden. Dit naar aanleiding van bijzondere bijdragen aan de vereniging in welke vorm dan ook. Deze houden verder geen rechten in. 

 

Artikel 4 - Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een (al dan niet door het bestuur vastgestelde) bijdrage te storten.
 2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 

 

Artikel 5 – Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop in ieder geval de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornamen (voluit), roepnaam, adres, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, emailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste drie jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. Door het bestuur kunnen kosten voor de aanmelding van leden worden vastgesteld. Deze kosten dienen dan bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan. 
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 

Artikel 6 - Aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

 

Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

 1. Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
 2. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 4. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 5. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 6. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 7. Zij hebben het recht de vertrouwenspersonen kwesties of dilemma’s voor te leggen.
 8. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun contactgegevens.
 9. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 10. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

 

Artikel 8 - Protocollen bij overlijden leden en vrijwilligers

 1. De vereniging past voor de volgende leden en vrijwilligers bij overlijden het bijvermelde protocol toe.
  • Actief spelend lid: het betreffende team neemt één minuut stilte in acht, het team speelt met een rouwband en de vlaggen op De Kiefthoek hangen een weekend halfstok.
  • Actief bestuurslid: het eerste zondag-team neemt één minuut stilte in acht, speelt met een rouwband en de vlaggen op de Kiefthoek hangen een weekend halfstok.
  • Oud-voorzitter vvBergen: het eerste zondag-team neemt één minuut stilte in acht en speelt met een rouwband.
  • Actief vrijwilliger: het eerste zondag-team neemt één minuut stilte in acht.

 

Artikel 9 - Straffen
 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken bij het bestuur of in een uiterste situatie dit aan de orde te stellen bij de Algemene Leden Vergadering.  

 

Artikel 10 - Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 1. Shirt: rood
 2. Broek: rood
 3. Kousen: rood

 

Artikel 11 - Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn. 
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  • de algemene leiding van zaken;
  • de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  • het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  • benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging;
  • besluit- en tekenbevoegdheid inzake bestedingen en/of overeenkomsten tot 25.000,- euro (dagelijks bestuur) en 50.000,- euro (algemeen bestuur). Zaken die deze bepaling overschrijden behoeven goedkeuring van de algemene vergadering.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per twee maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen. 
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien de stemmen staken dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 12 - Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. 
  • heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 
 4. Taken van de penningmeester:
  • beheert de gelden van de vereniging;
  • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 13 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
 2. 1e jaar: secretaris en een bestuurslid.
 3. 2e jaar: penningmeester en een bestuurslid.
 4. 3e jaar: voorzitter.
 5. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
 6. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 7. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk, 48 uur vóór de (half)jaarlijkse vergadering waar de bestuursverkiezing aan de orde is, bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en vergezeld van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 14 - Kascommissie

 1. Conform artikel 15 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden. 
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

 

Artikel 15 - Overige commissies

 1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub)commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
 2. Er zijn in principe meerdere, door het bestuur te installeren, commissies mogelijk, te weten:
  • Jeugdbestuur
  • Financiële commissie
  • Bouwcommissie
  • Technische commissie
  • Damesvoetbalcommissie
  • Zaalvoetbalcommissie
  • Activiteiten commissie
  • Pers- en communicatiecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Clubhuiscommissie
  • Materialen- en terreinencommissie
 3.  De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. 
 4. Bij het besluit tot instelling van een commissie kan de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie worden vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

 

Artikel 16 - Afdeling Zaalvoetbal

 1. De in artikel 3 van de statuten impliciet genoemde afdeling Zaalvoetbal wordt in samenwerking met een vertegenwoordiger voor de zaalvoetbal, geleid door een afgevaardigde uit het bestuur. Eventueel kan besloten worden hiervoor een (afdelings)bestuur te installeren.

 

Artikel 17 - Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Het bestuur kan besluiten het (automatisch) incasseren van de contributie uit te besteden aan een derde. 

 

Artikel 18 - Kostenvergoedingen

 1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

 

Artikel 19 - Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. 
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan, als dat van belang wordt geacht, tijdige mededeling aan de leden. 

 

Artikel 20 - Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 2. Bij wedstrijden zal, in ieder geval bij de jeugd, elk team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afdelings)bestuur.
 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.
 6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

 

Artikel 21 - Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB voor “individuele overtredingen” kunnen de desbetreffende leden aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt tevens voor (straf)zaken die het gevolg zijn van team gerelateerde overtredingen.
 3. Het bestuur heeft voorts “Normen en Waarden” gedefinieerd waarmee iedere actieve en passieve bezoeker, alsmede ook elke vrijwilliger, geacht wordt bekend te zijn. Bij het niet nakomen van deze afspraken behoudt het bestuur zich het recht voor maatregelen te kunnen opleggen, schade te kunnen verhalen of er zelfs verstrekkende consequenties aan te kunnen verbinden zoals schorsingen of uiteindelijk zelfs uitsluitingen.  

 

Artikel 22 - Representatie

 1. Bij onderstaande gebeurtenissen kunnen namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties worden verstrekt: a. bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
  • bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
  • overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

 

Artikel 23 – De website

 1. De website www.vvbergen.nl geeft altijd het meest actuele overzicht van alle relevante verenigingsinformatie.  De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. De redactie zal een daartoe aangewezen bestuurslid als contactpersoon hebben. De pers- en communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen, up to date en bereikbaar houden van de website. 

 

Artikel 24 - Sponsoring

 1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 25 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel 26 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. 
 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na publicatie of bespreking in de ALV.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van vvBergen de dato 7 november 2019.

Namens het bestuur van vvBergen.

 

 

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!